POLIFOSKA

Obecnie na większości plantacjach soja rozpoczyna kwitnienie. Jest to dobry moment na podanie nawozów azotowych, a także ponowne dokarmienie roślin mikroelementami.

Gleba jest jednym z najważniejszych, niestety często zaniedbywanych, zasobów naturalnych oraz głównym elementem tworzącym podstawę dla produkcji rolnej. Jej jakość decyduje o plonowaniu i zdrowotności roślin, a głównym celem uprawy gleby powinno być dążenie do tego, aby była ona w jak najlepszej kondycji. W warstwie ornej gleby licznie występują mikroorganizmy, zarówno pożyteczne jak i szkodliwe. Jeżeli znajdują się one w odpowiednich proporcjach to nie dochodzi do nasilenia występowania chorób i szkodników roślin uprawnych.

Każdy gatunek rośliny w inny sposób kształtuje właściwości biologiczne, chemiczne i fizyczne gleby. Poprzez wydzieliny korzeniowe i resztki pożniwne rośliny stymulują rozwój różnych grup flory i fauny. Dlatego częsta uprawa roślin tego samego gatunku na danym polu prowadzi do zachwiania równowagi pomiędzy poszczególnymi grupami mikroorganizmów. Może także dochodzić do nagromadzenia się w glebie allelozwiązków, które prowadzą do zjawiska określanego jako „zmęczenie gleby”.

Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym i niestety nie mamy wpływu na jego przebieg. Jednak dbanie o utrzymanie optymalnego pH gleby powinno być podstawowym priorytetem w każdym gospodarstwie, ponieważ decyduje ono o żyzności gleby oraz o dostępności składników pokarmowych dla roślin.

Niewielka ilość opadów oraz przedłużający się okres suszy przy umiarkowanej wilgotności powietrza w czasie wegetacji to czynniki wspomagające rozwój alternariozy ziemniaka. Sprzyjają jej również obfite i długo utrzymujące się rosy, uprawa ziemniaków na glebach lekkich, okresowo za suchych i ubogich w składniki pokarmowe. Określenie terminu pierwszego zabiegu fungicydowego powinno być w oparciu o przebieg warunków pogodowych oraz monitoring plantacji ziemniaków w regionie. 

Rozpoczyna się lato, a za chwilę żniwa i w gospodarstwach zaczyna się wielkie przyspieszenie. Dobrze przed nawałem prac rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, zaplanować wiele prac.

W tym roku plantacje kukurydzy są bardzo zróżnicowane, nawet w obrębie tej samej miejscowości. Na jednym polu możemy zaobserwować zielone wysokie rośliny, na następnym zaś niskie z licznymi przebarwieniami liści. Czym może być to spowodowane? Przyczyn może być wiele: chłody, zły odczyn, susza, nadmierne zagęszczenie gleby, czy przenawożenie jednym składnikiem.

© 2014-2018 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl