POLIFOSKA
POLIFOSKA PETROPLON_500kg

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące nawozu POLIFOSKA® PETROPLON?
Nasz ekspert chętnie udzieli odpowiedzi.

Wpisz nazwisko wielką literą (dlaczego?)

Podaj gdzie wysłać odpowiedź

Wprowadź wiadomość bez linków i kodu

Pokaż treść klauzuli informacyjnej
Zgoda jest wymagana

NPK (Mg, S) 5‑10‑30 (+3 +9) ÷ 5‑4,4‑24,9 (+1,8 +3,6) z mikroskładnikami

CE

Opis produktu (oferowany sezonowo)

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm. Gęstość nasypowa: 0,95‑1,05 kg/dm3. 

5% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    5% azotu amonowego

10% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 4,4% P)
    8% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=3,5% P) rozpuszczalnego w wodzie
    10% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=4,4%) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

30% TLENEK POTASU (K2O) (=26,6% K) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

3% CAŁKOWITREGO TLENKU MAGNEZU (MgO) (1,8% Mg)

9% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=3,6% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

0,1% BORU (B) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE, SODU+

Składniki produktu: CMC 1 – Chlorek potasu (CAS 7447‑40- 7), CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722‑76‑1), CMC -1 Magnezyt naturalny, CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2)

Przeznaczenie i stosowanie

POLIFOSKA® PETROPLON to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy, szczególnie polecany do zastosowania przedsiewnego. Zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak, kukurydzę, buraki. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach, do 400 kg/ha. POLIFOSKĘ® PETROPLON zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® PETRO PLON przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.  

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIFOSKA®6 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Poziom plonowania
średni wysoki
Zboża ozime 300‑350 350‑400
Zboża jare 250‑300 350‑400
Rzepak ozimy 300‑350 400‑450
Kukurydza 300‑350 400‑450
Burak cukrowy* 350‑400 450‑500
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 250‑300 300‑400
Rośliny pastewne 200‑250 300‑350
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) 200‑250 300‑350

* bez obornika

Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb dawkę fosforu uzupełnić np. nawozem POLIDAP, dawkę potasu uzupełnić, np. solą potasową. Na użytkach zielonych stosować wczesną wiosną i/lub jesienią. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.

Nawóz przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.

Korzyści zastosowania

Azot w formie amonowej jest wolno pobierany przez rośliny, wpływając na ich harmonijny wzrost i rozwój, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu, budowie ścian komórkowych (zwiększa odporność), reguluje procesy kwitnienia i zapylania, zawiązywania nasion i owoców, zapewnia pełny rozwój kłosów, kolb, łuszczyn i strąków. Taki skład chemiczny powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy rozwój rośliny od okresu powschodowego, zwiększa ich mrozoodporność, odporność na susze, wpływa na pełne kwitnienie i większy plon o wysokiej wartości biologicznej.

Pakowanie i transport

POLIFOSKA® PETROPLON jest pakowana:

  • po 50 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1%  lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. POLIFOSKA® PETROPLON nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość, pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów.

 

Polifoska Petroplon zawiera pentahydrat tetraboranu disodu (CAS: 12179‑04‑3).

 

UFI: W61H-HVDK-N205‑28PS 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl