POLIFOSKA

Mszyca to szkodnik, który w sprzyjających warunkach bardzo intensywnie się rozmnaża i masowo zasiedla rośliny żywicielskie. Zarówno larwy jak i osobniki dorosłe wysysają z roślin soki, osłabiając ich kondycje. Są również nosicielami groźnych chorób wirusowych.

Na zbożach może występować około 70 gatunków mszyc, jednak znaczenie gospodarcze przypisuje się tylko 3 gatunkom: mszycy zbożowej, czeremchowo-zbożowej oraz różano-trawowej.

Mszyca zbożowa żeruje na kłosach oraz na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa początkowo zasiedla dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Z kolei mszyca różano-trawowa żeruje na najstarszych liściach.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to przede wszystkim sucha pogoda i umiarkowana temperatura oraz stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin insektycydy możemy zastosować dopiero po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, tj.:

  • mszyca czeremchowo-zbożowa - jeśli stwierdzimy na 100 losowo wybranych źdźbłach średnio 5 mszyc na 1 źdźbło - od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem,
  • mszyca zbożowa - jeśli stwierdzimy na 100 losowo wybranych źdźbłach - średnio 5 mszyc na 1 kłos - od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej,

Występowanie mszyc możemy również ograniczyć poprzez ochronę organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl