POLIFOSKA

Aby w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy kukurydzy należy stworzyć roślinom warunki do szybkich i wyrównanych wschodów. Rośliny w łanie powinny znajdować się w tej samej fazie rozwojowej, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, w której będą konkurowały między sobą o składniki pokarmowe, wodę oraz światło. Aby uniknąć takiej sytuacji należy spełnić kilka warunków.

Zapewnić dobre warunki do wzrostu korzeni w głąb gleby

Podczas uprawy przedsiewnej należy zadbać o dobre spulchnienie warstwy ornej, w przeciwnym razie może dojść do zahamowania rozwoju roślin już na samym początku ich wegetacji.

Ważne:
Przy dużej wilgotności gleby nie powinno się wykonywać uprawek przedsiewnych ani wysiewać nasion.

Wysiać kwalifikowany materiał w optymalnym terminie i na odpowiednią głębokość

Materiał siewny powinien być zaprawiony. W ten sposób chronimy młode rośliny przed patogenami chorobotwórczymi. Wyznacznikiem terminu siewu kukurydzy powinna być temperatura gleby: nasiona mieszańców typu dent wysiewać, gdy gleba ogrzeje się do temperatury 8‑10 (12)°C, a typu flint gdy osiągnie 5‑6°C. Głębokość siewu zależy od rodzaju gleby - na lekkich i przesuszonych nasiona umieszczać na głębokości 5‑8 cm, a na cięższych na głębokości 4‑5 cm.

Zachować odpowiednią prędkość jazdy podczas wysiewu nasion

Prędkość jazdy powinna wynosić 5‑7 km/h. Szybsza jazda może wpłynąć na tworzenie się luk w rzędach - prowadzi to do zmniejszenia zakładanej obsady roślin, a w konsekwencji do obniżenia plonu.

Zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników pokarmowych

Kukurydza ma duże wymagania pokarmowe, zwłaszcza w fazie 4‑5 liści do kwitnienia. Na tym etapie kształtują się bowiem elementy struktury plonu. Warto więc zadbać o to, aby rośliny w początkowym okresie swojego wzrostu były prawidłowo odżywione.

Walkę z chwastami rozpocząć stosunkowo wcześnie

Herbicydy najlepiej stosować doglebowo. Kukurydza jest bardzo wrażliwa na herbicydy, szczególnie od fazy 6 liści. Stosując zabiegi nalistne można nie tylko lekko uszkodzić rośliny, ale nawet całkowicie je zniszczyć.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl