POLIFOSKA

Powoli zbliża się ostateczny termin w jakim możemy stosować nawozy naturalne i organiczne, jest nim dzień 30 listopada. Po tym terminie wysiew, bądź wylewanie tych nawozów powinno być wstrzymane, aż do ostatniego dnia lutego. 

 Ważne daty

Zgodnie rozporządzeniem wykonawczym do ustawy (Dz.U. 2008 nr 80 poz. 479) na gruntach ornych nawozy naturalne, czyli obornik, gnojówkę i gnojowicę, można stosować w okresie od 1 marca do 30 listopada. Termin ten nie dotyczy rolników mających pola na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu w skrócie OSN, gdzie nawozy te można stosować jedynie do 15 listopada.

Bardzo ważne jest przestrzeganie tego zakazu, ponieważ stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w okresie zimy może przyczynić się do wypłukiwania cennych pierwiastków z gleby, w tym przede wszystkim azotu oraz zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

Nie zwlekaj z zaoraniem

Aby zapobiec emisji amoniaku gnojowica powinna być przeorana w ciągu 6 godzin od wylania jej na polu, z kolei obornik w ciągu 24 godzin. Przykrycie tych nawozów warstwą gleby pozwoli zapobiec znacznym stratom cennych składników pokarmowych. 

Kilka ważnych zakazów

Jak określa ustawa o nawozach i nawożeniu zabrania się stosowania nawozów naturalnych na glebach, które są zalane wodą, zamarznięte (do głębokości 30 cm) bądź pokryte śniegiem. Zakazane jest również stosowanie tych nawozów w odległości 20 m od stref ochronnych źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników i kąpielisk. Dodatkowo zabrania się stosowania gnojowicy i gnojówki podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, a także na glebach bez okrywy roślinnej, które położone są na stokach o nachyleniu większym niż 10%. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl