POLIFOSKA

Bobik, obok soi i grochu, to kolejna roślina wysokobiałkowa, której siew zyskał w ostatnich latach na popularności. Jednak, aby osiągnąć sukces w jej uprawie musimy wziąć pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników.

Wymagania klimatyczno-glebowe

Bobik ma duże wymagania wodne. Odpowiednia wilgotność gleby w okresie kwitnienia, zawiązywania i wypełniania nasion jest warunkiem dobrego plonowania bobiku. W momencie niedoboru wilgoci w glebie podczas fazy kwitnienia bobiku oraz zawiązywania strąków może dochodzić do zrzucania zawiązków pąków kwiatowych i kwiatów. Z kolei nadmiar opadów wydłuża wegetację roślin, opóźnia dojrzewanie oraz zwiększa prawdopodobieństwo porażenia roślin chorobami grzybowymi.

Pod względem termicznym roślina ta ma mniejsze wymagania, ponieważ kiełkowanie nasion następuje już w temperaturze 3‑4°C, a rośliny w czasie wschodów potrafią wytrzymać przymrozki do -8°C. Co prawda wiosenne chłody przyhamowują wówczas wzrost części nadziemnej, jednak w tym czasie roślina tworzy silnie rozrastający się system korzeniowy. Dzięki temu bobik lepiej znosi susze i jest mniej narażony na wyleganie.

Ureguluj pH gleby do obojętnego

Bobik najlepiej udaje się na glebach zwięzłych o odczynie obojętnym. Roślina ta nie znosi mocno zakwaszonych gleb, dlatego  przygotowanie pola pod bobik powinniśmy zacząć od uregulowania poziomu pH. Jeżeli jest ono poniżej 6,0 w 1 M KCl zaleca się zastosować 1,5 – 3,0 t/ha CaO, najlepiej zaraz po zejściu z pola przedplonu, a najpóźniej przed orką zimową. W przypadku gleb bardzo kwaśnych lepsze będą nawozy tlenkowe lub tlenkowo – węglanowe, w pozostałych przypadkach powinniśmy zastosować nawozy węglanowe. W sytuacji gdy mamy dodatkowo do czynienia z brakiem magnezu w glebie należy rozważyć zastosowanie wapna magnezowego - 0,3 – 0,5 t/ha dolomitu.

Bobik ma duże wymagania …

…pod względem zasobności gleby w składniki pokarmowe, przy czym jest zdolny do pobierania ich z trudno dostępnych form związków znajdujących się w glebie. Z 1 t nasion oraz odpowiadającej jej słomy pobiera około 60 kg N, 17 kg P2O5, 40‑60 kg K2O, 25‑40 kg CaO. 6 kg MgO i 6 kg S oraz 32 g B, 20 g Cu, 45 g Mn, 1,3 g Mo  i 100 g Zn.

Nawożenie bobiku opiera się na fosforze i potasie

Pomimo, iż roślina bobiku głęboko penetruje glebę Nawożenie fosforem i potasem powinno uwzględniać zasobność gleby w te składniki oraz wielkość zakładanego plonu. Roślina ta ma zdolność do pobierania składników pokarmowych z trudno dostępnych form związków znajdujących się w glebie. Do wytworzenia średniego plonu nasion bobiku 4,5 t/ha roślina potrzebuje 67 kg P2O5/ha oraz 225 kg K2O/ha. Bobik pobiera potas intensywnie przez cały okres wegetacji do fazy kwitnienia, dlatego rośliny muszą być dobrze zaopatrzone w ten składnik. Z tego względu należy zadbać, by przed siewem zasobność gleby w potas była co najmniej średnia, a najlepiej wysoka.

Najbardziej efektywne nawożenie zarówno fosforem i potasem ma miejsce wtedy, gdy nawóz jest dobrze wymieszany z 10 – 20 cm warstwą gleby. Nawozy zawierające P i K należy podać jesienią, najlepiej przed wykonaniem orki zimowej.

Tabela 1. Dawki P i K zalecane pod bobik (kg/ha)

Kompleks glebowy Zawartość fosforu i potasu w glebie
bardzo niska niska średnia wysoka bardzo wysoka
P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O
pszenny b.dobry, pszenny dobry, zbożowo-pastewny mocny 115 130 75 105 45 95 35 85 30 25
żytni bardzo dobry 125 135 85 125 50 105 35 95 30 30
pszenny wadliwy, żytni dobry 100 105 70 105 45 90 25 75 20 30

Źródło: IOR-PIB. Metodyka integrowanej ochrony bobiku dla producentów. Poznań 2014.

 W nawożeniu bobiku, podobnie jak innych roślin bobowatych, dobrze sprawdzają się takie nawozy jak: POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8, POLIFOSKA®PLUS, POLIFOSKA®TYTAN, POLIFOSKA®KRZEM oraz Amofoska®.

Wspomagane nawożenie azotowe

Rośliny bobiku podobnie jak inne rośliny bobowate współżyją z bakteriami brodawkowymi Rhizobium leguminosarum, wiążącymi wolny azot z atmosfery. Najintensywniejsza asymilacja azotu przez bakterie przypada na okres od początku do końca kwitnienia bobiku.  Do tego czasu azot pobierany jest przez rośliny z nasion, a następnie z gleby, dlatego w tym początkowym okresie rozwoju warto wesprzeć rośliny tym pierwiastkiem (kilka dni przed siewem). Najlepiej w postaci saletry amonowej, w ilości 150 -230 kg/ha lub saletrzaku w ilości 180 – 280 kg/ha. Z uwagi na fakt, że roślina ta jest siarkolubna można zastosować również Saletrosan 26 w dawce 200 kg/ha

Mikroelementy

Bobik ma duże wymagania w stosunku do mikroskładników, głównie boru, miedzi, molibdenu, manganu i  cynku. Jednak przy pH 6,8 - 7,2 i wyższym, zasadowym roślina nie jest w stanie pobrać tych mikroskładników. Nawozy dolistne zaleca się stosować dwukrotnie w ciągu sezonu: w fazie 7 wyrośniętych liści oraz na krótko przed kwitnieniem w fazie rozwijającego się pąka kwiatowego. 

Dobór odmian do siewu

W Krajowym Rejestrze Odmian COBORU znajduje się obecnie 12 odmian bobiku, w tym 10 niesamokończących o niskiej zawartości tanin, 1 niesamokończącą o wysokiej zawartości tanin, oraz 1 odmianę samokończącą o wysokiej zawartości tanin. Odmiany samokończące to odmiany o skróconym pędzie i szczytowym kwiatostanie, plonujące zazwyczaj słabiej, lecz o większej odporności na wyleganie.

Odmiana Hodowca Uwagi
Albus HR Strzelce niesamokończąca, niska zawartość tanin
Amigo HR Strzelce niesamokończąca, niska zawartość tanin
Amulet HR Strzelce niesamokończąca, niska zawartość tanin
Ashleigh Danko HR niesamokończąca, wpisana KR i CCA bez badań WGO przeprowadzonych w Polsce
Bobas Danko HR niesamokończąca, wysoka zawartość tanin
Fanfare Saaten Union niesamokończąca, niska zawartość tanin
Fernando HR Strzelce niesamokończąca, niska zawartość tanin
Granit HR Strzelce samokończąca, wysoka zawartość tanin
Julia IGP Polska niesamokończąca
Oena Danko HR niesamokończąca, wpisana KR i CCA bez badań WGO przeprowadzonych w Polsce
Olga HR Strzelce niesamokończąca, niska zawartość tanin
Sonet IHAR PIB niesamokończąca

Źródło: www.coboru.pl 

Wszystkie odmiany mają podobne wymagania odnośnie gęstości siewu, z wyjątkiem samokończących, które wysiewa się nieco gęściej. Obsada roślin dla odmian tradycyjnych powinna wynosić 45‑50 szt./m2, a dla odmian samokończących 55‑60 szt./m2

Zaprawianie nasion nie tylko zaprawą chemiczną

Bakterie wiążące azot atmosferyczny są obecne i aktywne w glebie tylko przez okres kilku lat, natomiast po około 4 – 6 latach aktywność ta spada, dlatego zaleca się zaszczepić nasiona bobiku nitraginą. Najlepiej jest zrobić to w dniu siewu, w zacienionym pomieszczeniu, z dala od promieniowania słonecznego. W tym celu należy rozpuścić nitraginę w wodzie, dodać do nasion, a następnie dokładnie wymieszać. Po przeschnięciu (około 1- 2 godzin) nasiona są już gotowe do siewu.

Siew – najwcześniej jak się da

Wczesny i głęboki siew jest podstawowym warunkiem powodzenia w uprawie bobiku. Nasiona powinno się umieszczać na głębokości 8‑10 cm, gdyż wtedy najlepiej kiełkują i wschodzą dopiero po 3 – 4 tygodniach. Jest to bardzo ważne, ponieważ rośliny z głębokich siewów wytwarzają krótsze łodygi, obficiej kwitną, zawiązują więcej strąków i wcześniej dojrzewają, co w konsekwencji przekłada się na wyższe plonowanie.

Korzyść nie tylko ze sprzedaży nasion - wartość nawozowa bobiku

Bobik powinno się uprawiać w stanowisku po zbożach w 3‑4 roku po oborniku. Spełnia on wówczas funkcję tzw. "przerywnika" zbożowego, poprawia bowiem strukturę i właściwości fitosanitarne gleby. Nie należy uprawiać go po sobie lub po innych bobowatych. W stanowisku po bobiku na 1 ha pozostaje 4‑5 ton resztek pożniwnych zawierających około 92 do 115 kg N, 20 - 25 kg P2O5 i 84 - 105 kg K2O. Rośliny bobiku mają dobrze rozwinięty system korzeniowy, który drenuje glebę poprawiając jej właściwości fizyczne i chemiczne. Roślina ta posiada zdolność do pobierania składników pokarmowych z trudno dostępnych związków oraz z głębszych warstw, przez co uruchamia nieprzyswajalny dla zbóż fosfor i potas.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl