POLIFOSKA

Chwasty jednoliścienne na plantacji ziemniaka zwalczymy preparatami, które zaliczane są do grupy graminicydów. Możemy je zastosować po wschodach roślin i zakończeniu uprawy międzyrzędowej, jednak nie później niż do momentu zakrycia rzędów przez rośliny, by środek mógł dotrzeć do chwastów bez zatrzymywania się na roślinach ziemniaka.

Do najczęściej występujących chwastów jednoliściennych w uprawach ziemniaka zalicza się chwasty prosowate tj. chwastnicę jednostronną, włośnice, paluszniki, a także owies głuchy, miotłę zbożową, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlinę roczną i wyczyńca polnego.

Stosowanie herbicydów po wschodach jest bardzo ważne, gdyż nie dopuszczamy do występowania zachwaszczenia wtórnego, które zazwyczaj pojawia się pod koniec wegetacji roślin ziemniaka i znacznie utrudnia ich zbiór.

Tabela 1. Wykaz graminicydów do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych w ziemniaku po zakończeniu uprawy miedzyrzędowej, przed zakryciem rzędów w 50 %-ach – faza 31 – 35 ziemniaka

Zwalczane chwasty

Substancja aktywna

Przykładowy preparat

Dawka l/ha

Owies głuchy, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina roczna, wyczyniec polny oraz chwasty prosowate tj. włośnice, paluszniki, chwastnica jednostronna

propachizafop

Agil-S 100 EC

0,5 – 1,5

Bosiak 100 EC

0,5 – 1,5

fluazifop-P-butylu

Arcade 880 EC

0,63 – 1,7

chizalofop-P-etylu

Achiba 05 EC

1,0 – 2,0

Leopard Extra 050 EC

0,75 – 3,0

Pilot 10 EC

0,35 – 1,5

Pilot Max 10 EC

Szogun 10 EC

Targa 10 EC

Targa Super 050 EC

cykloksydym

Focus Ultra 100 EC

1,5 – 3,0

kletodym

Centurion Plus 120 EC

0,8 – 2,0

Select Super 120 EC

0,8 – 2,0

 

Niższe dawki preparatów zalecane są do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, paluszniki, włośnice), owsa głuchego, samosiewów zbóż i wyczyńca polnego, najlepiej gdy są w fazie 2‑4 liści. Dawki wyższe stosujemy, kiedy mamy problem z występowaniem na plantacji perzu właściwego oraz wiechliny rocznej, przy czym optymalna faza zwalczania perzu to 4‑6 liści, czyli 15‑25 cm wysokości chwastu. 

W parze lepiej

Z uwagi na możliwość występowania niekorzystnych warunków pogodowych, preparaty należy stosować w połączeniu z adiuwantem tj. Atpolan 80 EC, Trend 90 EC lub Olbras 88 EC, który wspomaga działanie zastosowanego herbicydu oraz pozwala niwelować ryzyko spadku jego skuteczności. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl