POLIFOSKA
POLIFOSKA START_500kg

Zapytaj o produkt

Masz pytania dotyczące nawozu POLIFOSKA® START?
Nasz ekspert chętnie udzieli odpowiedzi.

Wpisz nazwisko wielką literą (dlaczego?)

Podaj gdzie wysłać odpowiedź

Wprowadź wiadomość bez linków i kodu

Pokaż treść klauzuli informacyjnej
Zgoda jest wymagana

NPK (Mg, S) 12‑11‑18 (+2,7 +29) ÷ 12‑4,8‑14,9 (+1,6 +11,6) z mikroskładnikami

CE

Opis produktu (oferowany sezonowo)

PFC 1 (C)(I)(a)(ii): Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.  Granulometria: Granule. 92% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0‑5,0 mm. Gęstość nasypowa: 0,93‑1,03 kg/dm3. 

12% CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
    7% azotu amonowego 
    5% azotu amidowego

11% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLEKU FOSFORU (P2O5) (= 4,8% P)
    8,8% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=3,8% P) rozpuszczalnego w wodzie
    11% pięciotlenku fosforu (P2O5) (=4,8%) rozpuszczalnego
    w obojętnym roztworze cytrynianu amonu

18% TLENEK POTASU (K2O) (=14,9% K) ROZPUSZCZALENEGO W WODZIE

2,7% CAŁKOWITREGO TLENKU MAGNEZU (MgO) (1,6% Mg)

29% TRÓJTLENKU SIARKI(SO3) (=11,6% S) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE

0,015% BORU (B) ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE, SODU+

0,5% ŻELAZA (Fe) CAŁKOWITEGO SIARCZANU2 - (VI)

0,05% CYNKU (Zn) CAŁKOWITEGO, TLENKU2-

NISKA ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW.

Składniki produktu: CMC 1 – Siarczan potasu (CAS 7778‑80- 5), CMC 1, CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783‑20‑2), CMC 1 – Fosforan jednoamonowy (CAS 7722‑76‑1), CMC 1 – Mocznik (CAS 57‑13‑6), CMC 1 – Magnezyt naturalny

Przeznaczenie i stosowanie

POLIFOSKA® START to kompleksowy nawóz wieloskładnikowy, polecany do zastosowania przedsiewnego w uprawie roślin bardzo wrażliwych i wrażliwych na chlorki. Nawóz szczególnie polecany pod: ziemniaki, warzywa gruntowe, warzywa uprawiane pod osłonami w gruncie, wieloletnie uprawy sadownicze, rośliny ozdobne. POLIFOSKĘ® START można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® START wiosną, 10‑14 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm.  

Instrukcja stosowania

Nawóz wieloskładnikowy do stosowania przedsiewnego (zaleca się wymieszać z glebą).

Orientacyjne dawki nawozu POLIFOSKA®6 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)

Roślina Dawka
Ogórek 250‑400
Pomidor, papryka 250‑350
Warzywa kapustne 250‑400
Cebula 250‑400
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 200‑300
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* 300‑350
Marchew 300‑500
Krzewy i drzewa owocowe 300‑500
Rośliny ozdobne, iglaki 250‑400

* bez obornika

Wysokość dawek i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe × zakładany plon roślin z ha). W zależności od potrzeb uzupełnić dawkę potasu. W uprawach wieloletnich stosować wiosną. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać częstotliwości stosowania.

Pakowanie i transport

POLIFOSKA® START jest pakowana:

  • po 25 kg±1% w worki polietylenowe z nadrukiem,
  • w elastyczne kontenery po 500 kg±1%  lub więcej, tzw. big-bagi.

Nawóz należy przewozić środkami transportu, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania.

POLIFOSKA® START nie jest klasyfikowana, tzn. nie jest uważana za materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości nawozu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto - do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki ostrożności

H360FD: Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280: Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.

P273: Unikać uwolnienia do środowiska.

P308 + P313: W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

P501: Zawartość, pojemnik usuwać do licencjonowanego odbiorcy odpadów.

 

Nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Polifoska Start zawiera pentahydrat tetraboranu disodu (CAS: 12179‑04‑3).

 

UFI: W61H-HVDK-N205‑28PS

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Pozostałe nawozy

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl