POLIFOSKA

Polityka prywatności serwisu polifoska.pl

Zachowanie poufności Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Chcielibyśmy poinformować Państwa o tym w jaki sposób chronimy Państwa prywatność w zawiązku z korzystaniem z portalu polifoska.pl Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) kompleksowo opisuje sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa związane z tym przetwarzaniem.

Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do osób fizycznych, które:

 • zamierzają udzielić lub udzieliły Administratorowi (w znaczeniu nadanym poniżej) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, w tym w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym wiadomości e-mail)
 • chcą zarejestrować się jako użytkownicy w serwisie internetowym www. polifoska.pl
 • przekazują swoje dane osobowe na stronie internetowej https://polifoska.pl w celu kontaktu ze Administratorowi zgłoszenia im zapytania, reklamacji, odwołania itd.

(dalej „Państwo”).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ,,Police” S.A. z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72‑010 Police, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015501, NIP 8510205573, Regon 810822270, BDO: 000016847, Kapitał zakładowy i wpłacony: 750 000 000,00 zł,

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody. Zgodność z prawem takiego przetwarzania opiera się na Państwa zgodzie. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody jest skuteczne dopiero na przyszłości nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Celem rejestracji przez Państwa w serwisie internetowym https://polifoska.pl jest uzyskanie od Administratora dostępu do treści informacyjnych dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników serwisu, a więc zawarcie umowy o korzystanie z serwisu internetowego https://polifoska.pl . Administrator oferuje Państwu możliwość pełnego dostępu do bazy wiedzy o nawozach i nawożeniu, metodach uprawy roślin, multimediów, autorskich opracowań, notowań cen płodów rolnych i możliwości zadawania pytań do ekspertów.

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności. Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między swoim uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością. W przypadku przetwarzania opartego o tę podstawę prawną, Administrator analizował ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności oraz środki przyjęte w celu ochrony danych osobowych.

Przykładem uzasadnionych interesów Administratora są:

 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
 • marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej);
 • wykorzystanie plików cookies oraz profilowanie w celach marketingowych;
 • obsługa zapytań i reklamacji;
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania od niezarejestrowanych użytkowników serwisu internetowego polifoska.pl;
 • wewnętrzne cele administracyjne Administratora, w tym cele statystyczne.
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Dotyczy to np. sytuacji udostępnienia Państwa danych na żądanie właściwych organów państwowych lub sądów.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne podane przez Państwa w formularzu dot. przesyłania newslettera, tj. adres e- mail;
 • dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail;
 • dane podawane przez Państwa w trakcie zakładania konta użytkownika w serwisie internetowym polifoska.pl , tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, płeć, rok urodzenia, numer telefonu, zdjęcie, dane dotyczące gospodarstwa, zużycia nawozów, produkcji roślinnej oraz innej produkcji;
 • inne dane podawane przez Państwa w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://polifoska.pl .

3. Administrator zbiera Państwa dane osobowe wymienione w pkt 2 powyżej bezpośrednio

4. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, Państwa dane osobowe mogą być powierzane i udostępniane następującym Podmiotom:

 • administratorowi strony internetowej https://polifoska.pl;
 • dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych;
 • podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
 • firmom kurierskim i operatorom pocztowym.

5. W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, Państwa dane zostaną usunięte wraz z momentem cofnięcia zgody.

6. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przez określony poniżej czas:

Nazwa celu przetwarzaniaOpis celu przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania
Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Administratora w postaci wysyłania newsletterów, informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym e-maili) oraz wiadomości SMS Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Do momentu wycofania zgody 
Marketing „tradycyjny”  Wysyłanie użytkownikom serwisu internetowego www.polifoska.pl materiałów reklamowych w formie listownej Uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów
Obsługa reklamacji i zapytań Obsługa reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu internetowego www.polifoska.pl . zgłoszonych przez użytkowników, a także innych zapytań Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wykonywanie umowy przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  Okres, przez jaki Administrator przetwarza dane osobowe dla innych celów lub okres trwania umowy 
Wewnętrzne cele administracyjne Administratora, w tym cele statystyczne Sporządzanie statystyk na podstawie zebranych danych osobowych  Uzasadnione interesy Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  Okres, przez jaki Administratora przetwarzają dane osobowe dla innych celów 
Zawarcie i wykonanie umowy Zawarcie i wykonanie umowy ze Administratorem w zakresie korzystania przez Państwa z serwisu www.polifoska.pl Zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Okres trwania umowy
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami Uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do momentu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady nie dłużej niż 6 lat

 

7. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • żądania przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Punktem kontaktowym w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres: ul. Kuźnicka 1; 72‑010 Police , wraz z dopiskiem „polifoska.pl ”, wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy Azoty S.A.: lub wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.polifoska.pl

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora jest dobrowolne, ich niepodanie może jednak prowadzić do (w zależności od tego w jakim celu są one zbierane):

 • niemożności prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego wobec Państwa,
 • niemożności odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie lub reklamację,
 • niemożności zarejestrowania się w serwisie internetowym https://polifoska.pl .

10. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25.05.2018 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą Państwa dotyczyć, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Administratora w kontaktach z Państwem.

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl