POLIFOSKA

Nawozy zawierające w składzie azot możemy według przepisów stosować na gruntach ornych maksymalnie do 31 października, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin ten możemy wydłużyć, gdyż od tych przepisów są pewne odstępstwa.

Według obowiązujących przepisów…

czyli zgodnie z rozporządzeniem w sprawie tzw. programu azotanowego terminy graniczne stosowania nawozów zawierających w składzie azot są następujące:

- nawozy naturalne stałe tj. obornik i pomiot ptasi na gruntach ornych możemy stosować do 31 października, a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych do 30 listopada,

- nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne tj. gnojowica i gnojówka na gruntach ornych stosujemy do 20 października (dla niektórych gmin do 15 albo 25 października), a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych do 31 października.

Ostępstwa w wyjątkowych sytuacjach

Jednak końcem października MRiRW poinformowało, że w określonych przypadkach możliwe jest stosowanie ww. nawozów na gruntach ornych w terminie późniejszym. Odstępstwo od określonych w rozporządzeniu terminów jest możliwe w sytuacjach:

- występowania niekorzystnych warunków pogodowych tj. np. nadmierne uwilgotnienie gleby, czy też wystąpienie suszy. W takich przypadkach nawozy zawierające azot możemy stosować do 30 listopada, bez konieczności specjalnego ich dokumentowania, gdyż to rolnik powinien sam określić niekorzystne warunki występujące lokalnie uzasadniające późniejsze stosowanie nawozów,

- zakładania uprawy jesienią po późno schodzących z pola uprawach tj. burak cukrowy, kukurydza lub późne warzyw. Dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni. W tych przypadkach określono jednak dawkę graniczną azotu w nawozach wieloskładnikowych, która nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Ponadto, wszelkie czynności dotyczące zakładania uprawy oraz stosowania azotu  tj. termin zbioru, data stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy należy szczegółowo udokumentować.

Pamiętajmy także, że według przepisów nie możemy również nawozić w przypadku, kiedy gleba jest zamarznięta, zalana i nasycona wodą lub przykryta śniegiem.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl